Algemene voorwaarden Vapingshop.nl

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.vapingshop.nl, op alle diensten die op de site beschikbaar zijn en op enige en alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die daaraan zijn gekoppeld. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing naast de Gebruiksvoorwaarden die op de website beschikbaar zijn. In het geval van enige inconsistentie tussen deze Algemene Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 - Algemeen
Door gebruik te maken van de diensten bevestigt en garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent.
U verplicht zich om alle instructies op de site op de juiste wijze te volgen, zoals onder meer het verschaffen van juiste, accurate, up-to-date en volledige persoonlijke gegevens over uzelf.

U verplicht zich om uw persoonlijke gegevens binnen 14 (veertien) dagen te updaten in het geval dat zich enige wijzigingen voordoen.

Artikel 2 – Geen onwettig of verboden gebruik.
U verplicht zich om de diensten niet voor illegale doeleinden te gebruiken of in strijd met deze Algemene Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden of enige andere toepasselijke bepalingen.

Artikel 3 – Beperking/beëindiging
Vapingshop behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot alle diensten of een deel daarvan op enig tijdstip te beëindigen om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid van de zijde van Vapingshop. Redenen voor een dergelijke beëindiging omvatten, maar zijn niet beperkt tot (a) inbreuk op of schending van deze Algemene Voorwaarden en/of Gebruiksvoorwaarden, (b) op verzoek van politie of justitie, (c) bij onvoorziene technische problemen of beveiligingskwesties, en (d) bij langere periodes van geen activiteit.

Artikel 4 – Account
Na het invullen van het registratieformulier op de website ontvangt u een wachtwoord en krijgt u een account toegewezen. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord en account, en draagt de volledige verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die onder uw wachtwoord of account plaatsvinden. U stemt ermee in (a) om Vapingshop onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account, of van enige andere inbreuk op de beveiliging, en (b) om na afloop van elke sessie uit te loggen uit uw account. Vapingshop accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het feit dat u deze bepaling niet nakomt. U stemt er hierbij mee in Vapingshop schadeloos te houden en te vrijwaren tegen enige en alle claims die tegen Vapingshop  kunnen worden ingesteld ten gevolge van enig gebruik of misbruik van uw wachtwoord of account door enig onbevoegd persoon.

Artikel 5 – Aanbiedingen / Overeenkomst
Alle aanbiedingen van de zijde van Vapingshop zijn pas bindend nadat u een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van Vapingshop waarmee de overeenkomst wordt bekrachtigd. U bent zich bewust van de technische stappen die leiden tot de bekrachtiging van de overeenkomst, of de overeenkomst zal worden gearchiveerd en toegankelijk is, en de talen waarin de overeenkomst kan zijn opgesteld. Vapingshop is niet verplicht u informatie te verschaffen met betrekking tot het bovenstaande voorafgaande aan de bekrachtiging van de overeenkomst.

Artikel 6 – Leverings- en verzendinformatie
Voor meer informatie over de verzendkosten en de levertijd, zie de informatiepagina over verzending
op onze site. De maximale levertijd bedraagt te allen tijde dertig dagen. Mocht Vapingshop  niet in staat zijn het product of de producten binnen dertig dagen te leveren, dan zal Vapingshop u hiervan onmiddellijk schriftelijk (per e-mail, per fax of met de post) op de hoogte stellen, in welk geval u het recht heeft de overeenkomst op te zeggen middels een schriftelijke kennisgeving (per e-mail, per fax of met de post) aan Vapingshop. We zullen betalingen die door u zijn gedaan binnen dertig dagen terugstorten, zonder dat we enige andere of verdere aansprakelijkheid accepteren.

Artikel 7 – Risico tijdens transport
Tijdens het transport van het product of de producten draagt Vapingshop het risico van schade, diefstal of verlies tot een bedrag van €5000,- boven dit bedrag kan er een aparte verzekering afgesloten worden. De goederen worden dan per koeriersdienst naar u verstuurd.

Op het moment van levering van het product of de producten gaat dit risico op u over. U kunt in het opmerkingen venster tijdens het bestel proces aangeven of u wenst gebruik te maken van een aparte koeriersdienst als u de goederen voor meer dan €5000,- wilt verzekeren. Levering via een koeriersdienst duurt gemiddeld 2 a 3 werkdagen langer als de standaard leveringscondities.

Mocht er tijdens het transport schade, diefstal of verlies optreden moet de ontvanger binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen dit melden bij Vapingshop per e-mail op [email protected]. Reclamaties 7 dagen na ontvangst van de goederen worden niet in behandeling genomen.

Artikel 8 – Bedenkperiode
Na ontvangst van de producten mag u de overeenkomst binnen veertien dagen opzeggen op voorwaarde dat de verzegelde fabrieksverpakking van de producten volledig intact is. U dient Vapingshop hier via e-mail over te informeren en de producten per onmiddellijk te retourneren. U draagt het risico tijdens het retourtransport. In het geval dat betaling reeds heeft plaatsgevonden, zal Vapingshop na ontvangst van de betreffende producten het verschuldigde bedrag krachtens deze overeenkomst binnen dertig dagen aan u terugbetalen. De verzendkosten voor het retourneren van de producten worden niet vergoed.

Artikel 9 – Garantie
Klachten met betrekking tot geleverde producten worden alleen behandeld indien de producten binnen 30 dagen na levering worden geretourneerd aan Vapingshop , voorzien van een uitgebreide beschrijving van de aard en de mate van het defect. Na afloop van deze periode worden de geleverde producten beschouwd als zijnde naar tevredenheid en is de levering onvoorwaardelijk geaccepteerd. 

Indien Vapingshop van mening is dat een klacht terecht is, is het bedrijf enkel verplicht om op zo kort mogelijke termijn vervangende producten te leveren en/of de aankoopwaarde uit te keren middels een kortingscode. U heeft geen recht op enige schadevergoeding. De kosten van reparatie en/of onderzoekskosten zijn voor rekening van Vapingshop mits dit binnen de garantie valt. U heeft géén recht op verzendkosten vergoeding. 

De garantie waarnaar in dit artikel wordt verwezen, is niet van toepassing in het geval dat het defect volledig of gedeeltelijk is veroorzaakt door incorrect, onjuist, onachtzaam of ondeskundig gebruik en/of indien u enige wijzigingen aan de producten heeft aangebracht.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Vapingshop is beperkt tot de garantie die staat vermeld in artikel 9. In elk geval blijft de aansprakelijkheid van Vapingshop voor de levering van defecte producten beperkt tot de directe schade met een maximum van de overeengekomen prijs van de betreffende producten. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten tenzij de schade het gevolg is van onze bewuste opzet of ernstige nalatigheid.

Onverminderd artikel 10 lid 1, is Vapingshop niet aansprakelijk in het geval dat het defect volledig of gedeeltelijk is veroorzaakt door incorrect, onjuist, onachtzaam of ondeskundig gebruik en/of indien u enige wijzigingen aan de producten heeft aangebracht.

U stemt er hierbij mee in om Vapingshop , haar dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, directeuren, agenten en enige andere partij die betrokken is bij het creëren, het produceren of de levering van de website of de diensten schadeloos te houden en te vrijwaren tegen enige en alle claims van derde partijen wegens of voortvloeiend uit uw gebruik van de diensten en/of uw schending van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11 – Bewijs
Tenzij het tegendeel wordt bewezen, geldt de administratie van Vapingshop als overtuigend bewijs van de bestellingen die u heeft gedaan, van uw betaling aan Vapingshop en de diensten. U stemt er hierbij mee in dat elektronische communicaties als bewijs kunnen worden overlegd.

Artikel 12 – Douane
Vapingshop kan niet garanderen dat de douaneautoriteiten de goederen die u heeft besteld, niet in beslag zullen nemen. Indien dit het geval is, zal Vapingshop u niet vergoeden voor enige betalingen.

Artikel 13 - Betaling
Meer informatie over verzendkosten en levertijd vindt u op de Check Out pagina op onze website. In het geval dat u om welke reden dan ook niet betaalt, bent u automatisch in gebreke en bent u de wettelijke rente verschuldigd over het totale factuurbedrag vanaf de vervaldatum evenals alle onkosten voor het innen van betalingen die Vapingshop hiervoor moet maken.

Artikel 14 – Diversen
Vapingshop behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht bij plaatsing van de gewijzigde Algemene Voorwaarden op het internet.

Deze Algemene Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangen enige en alle voorafgaande en gelijktijdige overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp. Indien wordt bepaald dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig is of onuitvoerbaar, laat een dergelijke niet-rechtsgeldigheid of onuitvoerbaarheid enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden onverlet, welke bepalingen onverminderd van kracht zullen blijven.
Deze Algemene Voorwaarden vallen onder de vigeur van de Nederlandse wet. De arrondissementsrechtbank in Breda is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over enige en alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden.         

Identiteit van de ondernemer:

Vapingshop

Langestraat 82
3811 AK Amersfoort

Contactgegevens:

Emailadres: [email protected]
Telefoonnummer: 033-2854674
KvK-nummer: 77768280
BTW-nummer: NL861150089B01